Systemy detekcji gazów wybuchowych

Systemy stacjonarne detekcji gazów wybuchowych działają w sposób ciągły, niezależnie od postępowania pracowników.
Przekroczenie ustalonych stężeń sygnalizowane jest akustycznie i optycznie, mogą być automatycznie aktywowane systemy ograniczające zagrożenie ( np. intensywna wentylacja, odcięcie dopływu czynnika toksycznego lub wstrzymanie procesu technologicznego).
Dodatkowo sygnał alarmu może być przekazywany do służb lub osób zobowiązanych sprawdzić jego przyczynę.
Wskazania systemu mogą być w sposób ciągły archiwizowane, co daje obraz warunków na stanowiskach pracy.

Aby system detekcji gazów pracował prawidłowo muszą być spełnione podstawowe warunki:

 • Właściwy dobór urządzeń

 • Właściwy wybór miejsc instalowania detektorów

 • Prawidłowe wykonanie instalacji systemu

 • Prawidłowa i zgodna z instrukcją eksploatacja systemu

 • Regularne przeglądy systemu

  W systemie można wyróżnić trzy rozbudowane grupy urządzeń :

  -Detektory

  Kluczowym elementem systemu są detektory z wbudowanymi sensorami gazu – elementami reagującymi na gaz. Powszechnie stosuje się cztery rodzaje sensorów: elektrochemiczne, katalityczne, półprzewodnikowe i InfraRed


  -Moduły sterujące

  Zadaniem modułów sterujących jest zasilanie podłączonych detektorów, odbiór, analiza, wizualizacja i przechowywanie informacji przesyłanych przez detektory oraz sterowanie urządzeniami wykonawczymi. Moduły sygnalizują stany alarmowe optycznie i akustycznie


  -Urządzenia wykonawcze

  W przypadku wykrycia zagrożenia system podejmuje akcję. Najprostszym sposobem jest ogłoszenie alarmu i do tego służą sygnalizatory optyczne, akustyczne i optyczno-akustyczne, sterowane wyjściami napięciowymi modułów alarmowych.
  Do wyboru dostępnę są także wyświetlacze tekstu alarmowego – podświetlane tablice ostrzegawcze.
  Najnowsza propozycja to sygnalizator głosowy, wypowiadający tekst precyzyjnie określający rodzaj zagrożenia.
  Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne w obiektach, w których występuje kilka różnych systemów alarmowych.