Systemy oddymiania pneumatycznego

Kiedy musi być przeprowadzona kontrola Systemu Oddymiania?


O częstotliwości wykonywania przeglądów systemu oddymiania mówi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (DzU nr 109, poz. 719):

 • Rozdz. 1 § 3 ust. 2: Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów.

 • Rozdz. 1 § 3 ust. 3: Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 • Rozdz. 2 § 4 ust. 2: Właściciele i zarządcy budynków utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

  Kto może przeprowadzić kontrolę Systemu Oddymiania?


  Kontrolę Systemu oddymiania może przeprowadzić tylko firma posiadająca niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia takiej kontroli.
  Taką firmą jesteśmy my, posiadamy szereg niezbędnych uprawnień, lata doświadczenia. Dodatkowo prowadzimy pełną dokumentację z przeprowadzonych kontroli, pilnujemy terminów okresowych, aby utrzymać system w prawidłowym stanie technicznym. • Gdzie musi być zamontowany System Oddymiania?


  Urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu powinny być zamontowane na klatkach schodowych obudowanych i zamykanych drzwiami, w budynkach:

 • o wysokości do 12 metrów zawierające strefę pożarową zaliczaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, czyli przeznaczoną przede wszystkim dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się,

 • o wysokości ponad 12 m do 25 metrów z wyjątkiem należących do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, czyli budynków mieszkalnych,

 • o wysokości do 25 metrów nad poziom terenu zawierające strefą pożarową produkcyjno-magazynową o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2.

  Urządzenia zapobiegające zadymieniu powinny być zamontowane na klatkach schodowych i przedsionkach przeciwpożarowych, w budynkach:

 • o wysokości ponad 25 do 55 metrów w strefach zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, czyli przeznaczonych przede wszystkim dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się,

 • o wysokości ponad 55 metrów w strefach pożarowych wyjątkiem zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, czyli mieszkalnych,

  Urządzenia zapobiegające zadymieniu lub samoczynne urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu powinny być zamontowane na klatkach schodowych i przedsionkach przeciwpożarowych w budynkach:.

 • o wysokości ponad 25 do 55 metrów w strefach pożarowych z wyjątkiem mieszkalnych i przeznaczonych przede wszystkim dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się,

 • o wysokości ponad 25 do 55 metrów w strefach pożarowych produkcyjno-magazynowych,

 • o wysokości ponad 55 metrów w strefach mieszkalnych,

  Kiedy musi być przeprowadzona kontrola Systemu Oddymiania?


  O częstotliwości wykonywania przeglądów systemu oddymiania mówi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (DzU nr 109, poz. 719):

 • Rozdz. 1 § 3 ust. 2: Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi opracowanych przez ich producentów.

 • Rozdz. 1 § 3 ust. 3: Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 • Rozdz. 2 § 4 ust. 2: Właściciele i zarządcy budynków utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

  Kto może przeprowadzić kontrolę Systemu Oddymiania?


  Kontrolę Systemu oddymiania może przeprowadzić tylko firma posiadająca niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia takiej kontroli.
  Taką firmą jesteśmy my, posiadamy szereg niezbędnych uprawnień, lata doświadczenia. Dodatkowo prowadzimy pełną dokumentację z przeprowadzonych kontroli, pilnujemy terminów okresowych, aby utrzymać system w prawidłowym stanie technicznym.