Hydranty zewnętrzne

Hydranty zewnętrzne są urządzeniami służącymi do bezpośredniego pobierania wody z głównych przewodów sieci wodociągowej do celów gaśniczych. W większości przypadków mają średnicę nominalną DN80. Hydranty zewnętrzne umieszcza się wzdłuż dróg i ulic. Powinny być wyposażone w odcięcia umożliwiające odłączenie ich od sieci. Odcięcia te muszą pozostawać w pozycji otwartej podczas normalnej eksploatacji sieci.

Powinno się zachowywać
następujące odległości między hydrantami:

 • do 150 m; od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy

 • do 15 m; do najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego

 • do 75 m; innych niż wymienione w punkcie wyżej hydrantów wymaganych do ochrony obiektu budowlanego

 • do 150 m; od ściany chronionego budynku – co najmniej 5

  Wydajność hydrantów:

  Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym
  podczas poboru wody, w zależności od jego średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:

 • dla hydrantu nadziemnego DN 80 – 10 dm3/s

 • dla hydrantu nadziemnego DN 100 – 15 dm3/s

 • dla hydrantu podziemnego DN 80 – 10 dm3/s

 • dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieciach o średnicy nominalnej nie mniejszej niż 250 DN – 5

  Oferujemy kompleksowy i profesjonalny przegląd hydrantów