Oświetlenie awaryjne

Każdy budynek oddany do użytku musi spełniać wysokie normy przeciwpożarowe. Różnią się one w zależności od wielkości i przeznaczenia danego budynku. Jednak w każdym z nich powinno znaleźć się oświetlenie awaryjne, które jest jedną z najbardziej priorytetowych rzeczy w budynkach użyteczności publicznej.

Oświetlenie awaryjne służy do podtrzymywania oświetlenia w przypadku braku zasilania, w budynkach, w których brak oświetlenia może skutkować uszczerbkiem na zdrowiu czy nawet śmiercią osób w nim przebywających.

Dzięki oświetleniu awaryjnemu możliwa jest szybka ewakuacja ludzi z budynku w przypadku awarii.

 

Oświetlenie awaryjne a ewakuacyjne:

Oświetlenie awaryjne

Oświetlenie awaryjne to temat kluczowy w przypadku awarii głównego źródła zasilania. Pomaga ono w sprawnej ewakuacji ludzi z budynku dzięki temu, że oświetlenie awaryjne wskazuje drogi komunikacyjne, a także strefy otwarte oraz te związane ze zwiększonym ryzykiem.

Oświetlenie ewakuacyjne

Oświetlenie ewakuacyjne to kwestia równie ważna, jak i oświetlenie awaryjne. Odpowiednio oznaczone drogi ewakuacyjne pomogą w szybkim opuszczeniu budynku zagrożonego sytuacją krytyczną, dlatego wybór odpowiedniego oświetlenia jest w tym przypadku tematem kluczowym.


Oświetlenie awaryjne:

Jest niezbędne w pomieszczeniach, w których przerwanie wykonywanych czynności mogłoby spowodować zagrożenia
dla zdrowia lub życia ludzi, ale też środowiska naturalnego.
Dodatkowym parametrem, który należy uwzględnić, jest fakt spowodowania znacznych strat materialnych.

 

Oświetlenie ewakuacyjne
należy stosować:

  W pomieszczeniach:


 • widowni kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,

 • audytoriów, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób,

 • wystawowych w muzeach,

 • o powierzchni ponad 1000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym

   

  Na drogach ewakuacyjnych: 

 • z pomieszczeń wymienionych w powyższym punkcie,

 • oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,

 • w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi,

 • o ograniczonej zdolności poruszania się,

 • w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,

 • W budynkach tymczasowych, jeżeli są przeznaczone na cele widowiskowe lub inne zgromadzenia ludzi.

   

  Czas:

  Minimalny czas stosowania oświetlenia na drodze ewakuacyjnej według PN-EN 1838 w celach ewakuacji powinien wynosić 1 godzinę,
  przy czym 50% wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5 s, a pełny poziom – w ciągu 60 s.


  Jak często należy wykonywać przegląd
  natężenia oświetlenia awaryjnego?

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U nr 109 z dnia 7 czerwca 2010 r. poz. 719) oświetlenie awaryjne należy do urządzeń p.poż i zgodnie z tym wszystkie urządzenia p.poż powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku i muszą spełniać wymagania Polskich Norm.