Systemy wykrywania CO/LPG w garażach

Obowiązujące od 2002 r. rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nakłada obowiązek montażu w garażach podziemnych wielostanowiskowych systemów detekcji tlenku węgla i propanu-butanu, współpracujących z wentylacją bytową.
W przypadku dużych obiektów system detekcji można podzielić na strefy. Każda ze stref steruje osobnym wentylatorem lub grupą wentylatorów wyciągowych.
Przewietrzanie ograniczonego obszaru garażu, a nie całej jego powierzchni, wydatnie zmniejsza koszty eksploatacyjne związane ze zużyciem energii elektrycznej.

Niezawodność systemu detekcji CO i LPG uzależniona jest od właściwej eksploatacji, konserwacji
i regularnego przeprowadzania przeglądu działania systemu.

Oferowany zakres prac obejmuje:

  • Bieżące konsultacje i analizę potrzeb w zakresie doboru urządzeń i sensorów

  • Opracowanie projektu instalacji wykrywania gazów toksycznych i wybuchowych

  • Montaż instalacji i urządzeń

  • Uruchomienie i sprawdzenie

  • Przeglądy okresowe

  • Kalibracja detektorów

  • Wymiana sensorów

  • Naprawa

  • Modernizacja istniejących urządzeń