Przeciwpożarowy zbiornik wody

Zbiorniki przeciwpożarowe montuje się tam, gdzie nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości wody gaśniczej w krótkim czasie. Dotyczy to również obiektów przemysłowych, a także magazynów gazów i cieczy palnych.
Zbiorniki ppoż. służą głównie jako źródło wody do awaryjnego zasilania stałych urządzeń gaśniczych, instalacji i sieci przeciwpożarowych (np. instalacji tryskaczowych, hydrantowych, mgły HI-FOG) oraz do zewnętrznego gaszenia pożaru – jako punkty czerpania wody dla jednostek straży pożarnej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy przewidzieć możliwość poboru wody z hydrantu na cele przeciwpożarowe o wydajności 5, 10 dm³/s lub większej. Jeżeli uzyskanie takiego wypływu wody nie jest możliwe, trzeba zaprojektować zbiornik wody przeciwpożarowej o odpowiedniej pojemności. Pod względem konstrukcyjnym pełnią one funkcję zbiorników retencyjnych, ale uzupełnionych o odpowiednie wyposażenie. Zasilanie ich wodą odbywa się zasadniczo poprzez sieć wodociągową.

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów pożarowych (DzU z 2010 r. nr 109, poz. 719),
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DzU z 2009 r. nr 124, poz. 1030).

  • Wszystkie rodzaje zbiorników zgodnie z VDS 4001 CEA 4001 – zakres: opróżnienie zbiornika, przegląd fabryczny, naprawa elementów, ewentualna odnowa powłoki antykorozyjnej.  • Wszystkie rodzaje zbiorników zgodnie z PN-EN 12485 – zakres: opróżnienie zbiornika, przegląd fabryczny, naprawa elementów, ewentualna odnowa powłoki antykorozyjnej,
    Przeglądy 15 letnie

  • Wszystkie rodzaje zbiorników zgodnie z VDS 4001 CEA 4001 – zakres: opróżnienie zbiornika, przegląd fabryczny, naprawa elementów, ewentualna odnowa powłoki antykorozyjnej.