Przeciwpożarowy zbiornik wody

Zbiorniki przeciwpożarowe montuje się tam, gdzie nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości wody gaśniczej w krótkim czasie. Dotyczy to również obiektów przemysłowych, a także magazynów gazów i cieczy palnych.
Zbiorniki ppoż. służą głównie jako źródło wody do awaryjnego zasilania stałych urządzeń gaśniczych, instalacji i sieci przeciwpożarowych (np. instalacji tryskaczowych, hydrantowych, mgły HI-FOG) oraz do zewnętrznego gaszenia pożaru – jako punkty czerpania wody dla jednostek straży pożarnej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami należy przewidzieć możliwość poboru wody z hydrantu na cele przeciwpożarowe o wydajności 5, 10 dm³/s lub większej. Jeżeli uzyskanie takiego wypływu wody nie jest możliwe, trzeba zaprojektować zbiornik wody przeciwpożarowej o odpowiedniej pojemności. Pod względem konstrukcyjnym pełnią one funkcję zbiorników retencyjnych, ale uzupełnionych o odpowiednie wyposażenie. Zasilanie ich wodą odbywa się zasadniczo poprzez sieć wodociągową.

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów pożarowych (DzU z 2010 r. nr 109, poz. 719),
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DzU z 2009 r. nr 124, poz. 1030).

Zbiorniki przeciwpożarowe możemy dzielić na:

Ze względu na lokalizację

 • Wewnętrzne montowane wewnątrz budynku)

 • Zewnętrzne (montowane na zewnątrz budynku)

  Ze względu na umiejscowienie
 • Podziemne

 • Nadziemne

  Ze względu na zadaszenie
 • Otwarte

 • Kryte

   

  Jak często powinno się robić przegląd
  zbiorników przeciwpożarowych :

  Przeglądy coroczne

 • Zgodnie z zaleceniami producentów zbiorników oraz obowiązującej normy PN-EN 12845, należy raz w roku wykonać kontrolę rutynową zbiornika.
  System tryskaczowy powinien być okresowo kontrolowany co najmniej raz w roku przez osobę trzecią.
  Raport z kontroli dokonuje oceny, czy system jest zgodny z wymaganym standardem, jeśli chodzi o utrzymanie i funkcjonowanie.
  Przeglądy 3 letnie

    Każdy zbiornik przeciwpożarowy należy skontrolować:

 • PN-EN 12845 wszystkie zbiorniki co 3 lata należy sprawdzić czy zbiornik nie ma śladów korozji, jeżeli jest to konieczne należy zbiornik opróżnić, oczyścić i odnowić powłokę antykorozyjną.
 • NFPA 25 - zbiorniki stalowe co 3 lata należy sprawdzić czy zbiornik nie ma śladów korozji, jeżeli jest to konieczne należy zbiornik opróżnić, oczyścić i odnowić powłokę antykorozyjną.
  Przeglądy 5 letnie

 • Co 5 lat każdy zbiornik przeciwpożarowy należy skontrolować zgodnie z: VdS 4001 CEA 4001 NFPA 25 - pozostałe zbiorniki (inne niż stalowe) co 5 lat należy sprawdzić czy zbiornik nie ma śladów korozji, jeżeli jest to konieczne należy zbiornik opróżnić, oczyścić i odnowić powłokę antykorozyjną.
  Przeglądy 10 letnie

 • Wszystkie rodzaje zbiorników zgodnie z PN-EN 12485 – zakres: opróżnienie zbiornika, przegląd fabryczny, naprawa elementów, ewentualna odnowa powłoki antykorozyjnej,
  Przeglądy 15 letnie

 • Wszystkie rodzaje zbiorników zgodnie z VDS 4001 CEA 4001 – zakres: opróżnienie zbiornika, przegląd fabryczny, naprawa elementów, ewentualna odnowa powłoki antykorozyjnej.